• images/banners/gnosis_banner-1.gif
  • images/banners/gnosis_banner-2.gif
  • images/banners/gnosis_banner-3.gif
  • images/banners/gnosis_banner-4.gif
  • images/banners/gnosis_banner-5.gif
  • images/banners/gnosis_banner-6.gif
  • images/banners/gnosis_banner-7.gif
  • images/banners/gnosis_banner-8.gif

gnosisellas-webradio

SAW-Optimized
Α.Δ. Samael Aun Weor

VM-LAKHSMI-OptimizedΑ.Δ. Lakhsmi

ΔΙΑΛΕΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ

του Α.Δ. Samael Aun Weor

 

bouguereau_innocence

 

 

Θα αρχίσουμε την σημερινή ομιλία. Σας ικετεύω όλους να δώσετε μεγάλη προσοχή. Θέλω να πω με έμφαση ότι οι κύκλοι της αρσενικής ή θη­λυκής δραστηριότητας κυβερνιούνται από τον πλανήτη Ουρανό. Ο Ουρα­νός με τους δύο πόλους του προσδιορίζει τις εποχές της θριαμβευτικής αρ­σενικής δραστηριότητας και της θηλυκής θριαμβευτικής δραστηριότητας.

Όταν ο αρσενικός πόλος του Ουρανού είναι στραμμένος προς τον Ήλιο, θριαμβεύει στην Γη το αρσενικό φύλο. Αυτές είναι οι εποχές της πει­ρατείας, του Ναπολέοντα και άλλων. Επίσης είναι η εποχή της απελευθε­ρώσεως των χωρών.

Όταν ο θηλυκός πόλος του Ουρανού είναι στραμμένος προς τον Ήλιο, η ενέργεια του Ουρανού που ρέει δίνει τότε τον θρίαμβο στις γυναί­κες. Τότε επικρατεί, υπερτερεί, θριαμβεύει του θηλυκό φύλο. Ας θυμη­θούμε την εποχή των Αμαζόνων, ήταν μια λαμπερή εποχή, ανέγειραν πα­ντού ναούς στην θεά Σελήνη. Ήτανε χώρες κυβερνώμενες από το θηλυκό φύλο. Η αυτοκρατορία των αμαζόνων επεκτάθηκε σε μεγάλο μέρος της Ευ­ρώπης και της Μέσης Ανατολής μέχρι την Ασία. Αυτοί που κυβερνούσαν, στρατεύονταν και εξασκούσαν τα ιερατικά καθήκοντα ήταν γυναίκες. Κα­νείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι έκτισαν έναν ισχυρό πολιτισμό. Αναμφισβή­τητα επίσης υπήρχε μία δόση απανθρωπιάς. Καθιστούσαν τα αγόρια ανί­κανα σωματικά με κάποιο τρόπο. Τους πλήγωναν σε ένα μπράτσο ή ένα πόδι για να μην μπορούν αργότερα να κυριαρχούν. Αυτό είναι σκληρό, δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Αυτά είναι γεγονότα που πέρασαν και ανήκουν στην ιστορία.

Οι αμαζόνες ξεχώρισαν στον πόλεμο. Ας θυμηθούμε την αμαζόνα Καμίλα για την οποία μαρτυρεί ο Βιργίλιος. Πραγματικά ο Μέγας Δάσκα­λος του Δάντε Αλιγκιέρι, μιλάει με θαυμασμό για αυτήν. Η Καμίλα ήταν καταπληκτική στον πόλεμο και ήταν μία από τις καλύτερες στρατηγίνες της εποχής, παρόμοια με οποιονδήποτε άλλο άνδρα πολεμιστή.

Οι αμαζόνες υπερτερούσαν στην επιστήμη, η αυτοκρατορία τους ήταν ισχυρή. Αν αργότερα παρήκμασε, εάν έπεσε ήταν ακριβώς εξ αιτίας της σεξουαλικής άποψης. Μία συγκεκριμένη ομάδα αμαζόνων έφτασε στην Ελλάδα, και αν και απομονώθηκαν για ένα καιρό δεν περιττεύει να σας πω ότι ενώθηκαν σεξουαλικά με νεαρούς Έλληνες και από τότε άλλα­ξαν τους τρόπους τους. Αυτές οι αμαζόνες οι ήδη αλλαγμένες, επηρέασαν τις υπό­λοιπες και σιγά σιγά έχασαν την εξουσία και υπερτέρησε το αν­δρικό φύλο. Ήδη έχει περάσει η εποχή τους.

Σαράντα δύο χρόνια είναι της ανδρικής δραστηριότητας και σαρά­ντα δύο χρόνια είναι της θηλυκής δραστηριότητας. Σε αυτές τις στιγμές στις οποίες βρισκόμαστε εμείς, επικρατεί το θηλυκό φύλο, είναι στον κύ­κλο της κυριαρχίας του. Αργότερα όταν θα τελειώσει αυτός ο κύκλος των 42 ετών, θα έλθει μια καινούρια εποχή επικράτησης του αρσενικού φύ­λου. Τώρα επικρατεί το θηλυκό, δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Πραγ­ματικά η γυ­ναίκα διοικεί, επιβάλλεται στην επιστήμη, στο εμπόριο, στην κυβέρνηση, στην θρησκεία, στην οικογένεια, επιβάλλεται παντού, είναι στην εποχή της.

Ο Ουρανός κυβερνάει κατευθείαν τους σεξουαλικούς αδένες.στηνγυ­ναίκα κυβερνάει την δραστηριότητα των ωοθηκών. Έτσι λοιπόν είναι 42 χρόνια της αρσενικής επικράτησης και 42 της θηλυκής. Η γυναίκα μπορεί να εκμεταλλεύεται σοφά αυτή την εποχή, για να μετατρέπει τον εαυτό της, αν έτσι το ποθεί. Σε αυτούς τους καιρούς μάχεται για την απε­λευθέρωσή της. Στην πραγματικότητα η γυναίκα έχει αφ’ εαυτής το Σκή­πτρο της Εξου­σίας επειδή βρίσκεται μέσα στην δραστηριότητα του θηλυ­κού κύκλου του Ουρανού.

Εκτιμώντας αυτά τα ζητήματα, μου φαίνεται ότι το θηλυκό φύλο έχει δικαίωμα στην αξιολόγηση και στην μεταμόρφωση. Το θηλυκό φύλο πρέπει να εκμεταλλεύεται την τωρινή στιγμή, στην οποία την βοηθάει ο Ουρανός, για να βγάλει όσο πιο πολύ κέρδος μπορεί από την δόνηση του πλανήτη Ουρανού. Η γυναίκα έχει δικαίωμα να περάσει σε ένα ανώτερο επίπεδο του Είναι, και αυτό είναι δυνατόν όταν ξέρει να αγαπάει. «Αγάπη είναι Νόμος, αλλά συνειδητή Αγάπη». «Η Αγάπη είναι το ύψιστο της Σο­φίας» έτσι το είπε ο Ερμής ο Τρισμέγιστος στην Τάμπλα ντε Εσμεράλδα, ο τρεις φορές μεγάλος θεός Ίβις ντε Τόθ. Η Αγάπη είναι το θεμέλιο όλου αυτού που είναι, έγινε και θα είναι. Η γυναίκα δια μέσου της Αγάπης όχι μόνο μπορεί να με­τατρέπει τον εαυτό της αλλά μπορεί επίσης να μετατρέπει και τους άλλους.

Σε αυτούς τους καιρούς εκπλήσσει να ξέρουμε πως μερικές γυναί­κες σκέφτονται να στείλουν θηλυκές επιτροπές να μάχονται για την πα­γκόσμια ειρήνη. Έχω ακούσει ότι ο ΟΗΕ θεωρεί πολύ δύσκολο το πρό­βλημα της ει­ρήνης και σκέφτεται σοβαρά να δημιουργήσει ένα είδος προ­παγάνδας για την ειρήνη μέσω θηλυκών επιτροπών. Πιστεύω απλά πως οι γυναίκες σε αυτές τις στιγμές εκτοπίζει τον άνδρα, θέλει την επικράτηση, πλήρη κυ­ριαρχία και σε αυτά προστίθεται ότι το αρσενικό φύλο είναι σή­μερα πολύ εκφυλισμένο. Έτσι η γυναίκα είναι αυτή είναι που πρέπει να αναγεννήσει τον άνδρα. Η κατάσταση του ανδρικού εκφυλισμού είναι αναμφισβήτητη, αναμφίβολη, αναντίρρητη. Πρέπει η γυναίκα να δίνει το χέρι στον άνδρα, να τον σηκώνει. Αν ο άντρας έχει χάσει τώρα την εξου­σία του αυτό οφείλε­ται απλά στον εκφυλισμό του. Η γυναίκα έχει σήμερα μια αναπόφευκτη οφειλή που είναι να βοηθάει στην αναγέννηση του άν­δρα και να μάχεται για την παγκόσμια ειρήνη.

Ένα από τα πιο ανησυχητικά προβλήματα της εποχής είναι το σε­ξου­αλικό πρόβλημα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η σεξολογία είναι βασική για οποιονδήποτε πολιτισμό. Το αρσενικό φύλο, επαναλαμβάνω, βρίσκε­ται σε κατάσταση καθοδικής εξέλιξης, έχει κάνει κατάχρηση του σεξ και αυτό το έχει κάνει να χάσει την επικράτειά του πάνω στην Γη, πάνω στο Σύμπαν. Το αρσενικό φύλο βαδίζει καθοδικά. Όταν κανείς μελετάει την σεξουαλική ενέργεια, την δημιουργική ενέργεια κάτω από το φως ενός Σί­γκμουντ Φρόιντ, για παράδειγμα, του δημιουργού της ψυχανάλυσης, ή ενός Γιούγκ ή ενός Άντλερ ή κάτω από το φως των Σανσκριτικών Τάντρα ή των Θιβετια­νών ή των Ινδουιστών ή πιθανόν της Κίτρινης Κινέζικης σχολής, μπορεί να ανακαλύψει με μεγάλη έκπληξη πως διαμέσου της δη­μιουργικής ενέργειας είναι δυνατή η μεταβολή του ανθρώπινου όντος.


 

Η γυναίκα έχει κυριαρχία πάνω στην οργανική βιολογία του άνδρα, γι’ αυτό πρέπει να τον αναγεννήσει. Η γυναίκα πρέπει να γνωρίζει λίγο πα­ραπάνω τα μυστήρια του σεξ. Παλιά αυτά τα μυστήρια θεωρούνταν τα­μπού ή αμαρτία, λόγω ντροπής ή απόκρυψης. Τώρα στις ανεπτυγμένες χώρες το σεξ μελετάται κάτω από το φως της επιστήμης. Ο Φρόιντ έδωσε το παρά­δειγμα με την ψυχανάλυση. Ο Άντλερ, ο Γιούγκ και άλλοι έχουν αποδείξει στον κόσμο την πραγματικότητα των θεωριών του

 

Τότε θεωρώ αναγκαίο να σχολιάσω αυτό το «τραχύ» σημείο, αυτό το ευαίσθητο ζήτημα που σχετίζεται με την υπερβατική σεξολογία, η οποία εί­ναι η μόνη που μπορεί να μετατρέπει την γυναίκα και τον κόσμο. Πραγμα­τικά, η δημιουργική ενέργεια ρέει σε όλα αυτά που είναι, ήταν και θα είναι. Η δημιουργική ενέργεια επιτρέπει στα φυτά να πολλαπλασιάζονται δια μέ­σου των υπέρων και των στημόνων που ζούνε και πάλλονται στους κάλυκες των λουλουδιών. Επιτρέπει στα πουλιά να αναπαράγονται, να δημιουργού­νται τα φρούτα, σε όλα τα ζωντανά είδη της απέραντης θά­λασσας την πά­ντα αδιάκοπη αναπαραγωγή. Δίνει μια ενέργεια σαν τον ηλεκτρισμό, σαν τον μαγνητισμό, αν την δύναμη της βαρύτητας κ.λ.π. μία ενέργεια που πρέ­πει να μάθουμε να χειριζόμαστε σωστά. Είναι μία ταχεία ενέργεια, στιγ­μιαία, πιο γρήγορη από τον νου, πολύ πιο γρήγορη από τις συγκινήσεις ή οποιαδήποτε άλλη οργανική κίνηση. Πολλές φορές έχει συμβεί σε μία γυ­ναίκα να συναντήσει έναν άνδρα και στιγμιαία, χωρίς να ξέρει γιατί, ενστι­κτωδώς, να ξέρει αν συμπάθησε ή όχι αυτόν τον άνδρα, αν μπορεί να χρη­σιμεύει σαν συμπλήρωμά της, αν αξίζει την συμπάθειά της. Αλλά αν δεν εί­ναι το ακριβές συμπλήρωμά της δεν αφυπνίζει σε αυ­τήν κανένα ενδιαφέ­ρον. Μας εκπλήσσει να δούμε την γρηγοράδα με την οποία μία γυναίκα μπορεί να αναγνωρίσει έναν άνδρα και να ξέρει αν αυ­τός μπορεί να της χρησιμεύσει σαν συμπλήρωμα στην ζωή της ή όχι. Αναβλύζει σε δευτερό­λεπτα, σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, πράγμα το οποίο αποδεικνύει ότι η σεξουαλική αίσθηση είναι αρκετά γρήγορη, ταχύ­τερη από τον νου ήτις κι­νητικές δραστηριότητες του οργανισμού.

Σε δευτερόλεπτα η γυναίκα είναι ικανή να αναγνωρίζει αν ένας άν­δρας μπορεί ή όχι να της χρησιμεύσει σαν συμπλήρωμα για την ζωή της. Καλά, αυτό οφείλεται στο ότι η δημιουργική ενέργεια ρέει και πάει από το ένα μέρος στο άλλο, τα ηλεκτροσεξουαλικά κύματα είναι πολύ ταχέα. Το σεξουαλικό κέντρο μιας γυναίκας ενστικτωδώς αντιλαμβάνεται την πραγ­ματικότητα οποιουδήποτε άντρα, αυτό είναι φανερό. Είναι μυστήρια που σχετίζονται με το σεξ και αξίζει τον κόπο να τα γνωρίσουμε.

Στην ζωή βρίσκει κανείς γεγονότα που εκπλήσσουν, πολλές φορές έχει παρατηρηθεί άντρες που αν και έχουν γυναίκα, ξαφνικά, δεν αισθά­νο­νται ικανοποιημένοι, δεν αισθάνονται ακέραιοι, δεν αισθάνονται ολοκλη­ρωμένοι με αυτήν, αισθάνονται πως κάτι τους λείπει. Μπορεί να συμβεί σε αυτές τις περιπτώσεις πως σε οποιοδήποτε σαλόνι, ναό ή δρόμο συνα­ντάει ο άντρας μια γυναίκα που αμέσως την συμπαθεί.

Αναμφισβήτητα σφάλλει όταν διαπράττει μοιχεία, αλλά στο βάθος αυτό που συμβαίνει είναι ότι τα μέρη του δικού του Είναι χρειάζονται συ­μπλήρωμα. Πιθανόν στην καινούρια γυναίκα βρίσκουν κάτι που τους βοη­θάει να συμπληρώνονται. Ξεκαθαρίζουμε ότι δεν θέλουμε να δικαιο­λο­γούμε την μοιχεία, αυτό θα ήταν παράλογο, απλώς μελετάμε το σεξου­αλικό ζήτημα και δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε να περάσει απαρατή­ρητο αυτό το σημείο.

Η δημιουργική ενέργεια είναι εγκατεστημένη σε κάθε οργανική μη­χανή και το φυσικό σώμα μας είναι μία μηχανή. Οι ωοθήκες της γυναίκας είναι αξιοθαύμαστες, καταπληκτικές. Ένα ζευγάρι νευρικά κορδόνια ανε­βαίνουν πάντα από τις ωοθήκες μέχρι τον εγκέφαλο. Τυλίγονται στην σπον­δυλική στήλη δημιουργώντας το Άγιο Οκτώ2dvvcav, το Κηρύκειο του Ερμή. Από αυτά τα λεπτά κορδόνια που δεν είναι εντελώς υλικά, διότι θα μπο­ρούσαμε να πούμε ότι κατά ένα μέρος είναι τετραδιάστατα, ανεβαίνει η σεξουαλική ενέργεια σαν πολύ λεπτή ηλεκτρική δύναμη μέχρι τον εγκέ­φαλο. Η δύναμη αυτή καθ’ εαυτή φτάνει στον εγκέφαλο μέσω συγκεκρι­μένης διαδικασίας. Αρχικά προέρχεται από τον Τρίτο Λόγο, του Μαχα­τσόαν. Για να μιλήσουμε αυτή την φορά με χριστιανικούς όρους μπορώ να σας πω ότι αυτή η ενέρ­γεια είναι θεϊκή. Είναι ο Τρίτος Λόγος αυτός καθ’ εαυτός, είναι αυτό που σε αγνό χριστιανισμό ονομάζουμε Άγιο Πνεύμα. Η δύναμη του Αγίου Πνεύ­ματος είναι αξιοθαύμαστη σε όλες τις έννοιες. Το σύμπαν ολόκληρο δεν θα μπορούσε να υπάρχει χωρίς αυτή την καταπληκτική δύναμη. Οι σπόροι δεν θα μπορούσαν να βλαστήσουν, τα ζώα δεν θα μπορούσαν να πολλαπλασια­στούν, τα δέντρα δεν θα μπο­ρούσαν να δώσουν καρπούς.

Έτσι λοιπόν την δύναμη του Αγίου Πνεύματος, την αξιοθαύμαστη Ενέργεια του Τρίτου Λόγου είναι άξια να την αναλύσουμε. Υπάρχουν σχο­λές που έχουν αφοσιωθεί σε αυτήν την ανάλυση. Αυτές οι σχολές υπάρχουν σε όλη την Ανατολή και πολύ ειδικά στον Ταντρικό Βουδισμό του Θιβέτ. Είναι απαραίτητο να μάθουμε να μεταχειριζόμαστε αυτό το ηλεκτροσεξου­αλικό δυναμικό εάν αληθινά θέλουμε να πετύχουμε μία με­τατροπή.

Χωρίς την δημιουργική ενέργεια δεν θα ήταν δυνατόν ένα ζευγάρι γαμέτες, δηλαδή ένα ωάριο και ένα σπερματοζωάριο να συνενωθούν και να δώσουν μία σύλληψη. Ξέρουμε καλά το τι είναι η λειτουργία της πε­ριόδου στο θηλυκό φύλο. Αναμφισβήτητα αυτή προκαλείται επειδή ένα ώριμο ωά­ριο ελευθερώνεται από την ωοθήκη. Η πληγή που μένει τότε σε αυτό το μέ­ρος που ελευθερώθηκε το ωάριο ματώνει. Αυτή είναι η διαδι­κασία της πε­ριόδου. Αναμφισβήτητα σε αυτό το μέρος που ματώνει υπάρ­χει επίσης αυτό που στην ιατρική καλείται «ωχρό σωμάτιο» που χρησι­μεύει για να αποφεύ­γεται μία συνεχής αιμορραγία. Το ενδιαφέρον είναι να δούμε πως κατεβαί­νει μετά το ωάριο στην μήτρα και περιμένει εκεί την στιγμή που θα γονιμο­ποιηθεί. Όταν το ωάριο βρίσκεται τοποθετημένο στην κατάλληλη περιοχή, η γυναίκα αισθάνεται πραγματικά, ας το πούμε με έντονο τρόπο την σεξου­αλική ορμή.

Κάθε ορμή έχει μια μηχανικότητα που σχετίζεται με την οικονομία της φύσης. Είναι ότι το ωάριο καλεί, ζητάει, επιθυμεί ένα σπερματοζωά­ριο για να υπάρχει μία άλλη δημιουργία αναγκαία για τους οικονομικούς σκο­πούς του πλανήτη Γη. Σε αυτή την κατάσταση υπάρχει δυνατή η επι­θυμία από το θηλυκό φύλο προς το αρσενικό φύλο. Αυτή η δυνατή επιθυ­μία δεν έχει άλλη αιτία παρά το ότι το ωάριο επιθυμεί την ένωση με το σπερματο­ζωάριο όσο πιο γρήγορα γίνεται.

Ας παρατηρήσουμε κάτι πολύ σημαντικό: από τα 300-500 εκατομ­μύ­ρια σπερματοζωάρια που διαφεύγουν κατά την σεξουαλική ένωση, μόνο ένα τυχερό σπερματοζωάριο πετυχαίνει να φτάσει μέχρι τον θηλυκό γα­μέτη. Χάνει την ουρά του, μπαίνει μέσα στον γαμέτη και αρχίζει την διαδι­κασία της κύησης. Από αυτά τα εκατομμύρια σπερματοζωάρια μόνο ένα κατορθώνει να διαπεράσει το ωάριο. Και ποιος έκανε αυτή την μαθη­ματική επιχείρηση; Επίσης να έχουμε υπ’ όψιν μας ότι το σπερματοζωά­ριο φέρνει στον εαυτό του 24 χρωματοσώματα, και το ωάριο φέρνει άλλα 24. Τότε να εκεί 48 χρωματοσώματα δημιουργώντας ένα βλαστίδιο κυτ­τάρου, βασικό θεμελιακό κύτταρο, από το οποίο προέρχεται ένας καινού­ριος ανθρώπινος οργανισμός. Αλλά γιατί ένα σπερματοζωάριο και μόνο ένα πετυχαίνει να εισέλθει στο ωάριο; ποιος κατευθύνει αυτό το σπερμα­τοζωάριο; υπάρχει μία έξυπνη αρχή που το οδηγεί; ποιο θα είναι; γιατί εκλέγεται; Αναμφισβή­τητα αυτή η έξυπνη αρχή δεν είναι άλλη από την δημιουργική ενέργεια του Τρίτου Λόγου, η σεξουαλική ενέργεια. Τότε στην σεξουαλική ενέργεια βρίσκουμε εξυπνάδα. Αυτό είναι εξαιρετικό. Έτσι λοιπόν αρχίζει η διαδι­κασία της κύησης του όντος.

Πραγματικά η γυναίκα εκλέχτηκε για τον άγιο προορισμό του να εί­ναι μητέρα. Το να είναι μητέρα πραγματικά είναι μία ιεροσύνη της Φύ­σης, μία άρρητη, θεϊκή ιεροσύνη. Μία μητέρα αξίζει όλη την ευλάβεια από όλα τα όντα που κατοικούν στην επιφάνεια της Γης.

Στην «Μυστική Δοξασία του Αναχουάκ» λατρεύουν τις γυναί­κες που πεθαίνουν στην γέννα. Αναμφισβήτητα αυτές είναι αληθινές μάρτυρες. Μας έχουν πει τότε σε Ναουάτλ πως αυτές πάνε όχι στο Μιζτλάν, όπως υποθέτουν μερικοί, αλλά στο Τλαλοκάν, δηλαδή στον Παράδεισο του Τλα­λόκ.

Εσείς σκέπτεστε ότι αυτές είναι διδασκαλίες των προγόνων μας και σήμερα είμαστε πολύ «χριστιανοί» και δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. Η ωμή πραγματικότητα των γεγονότων είναι ότι αυτή η βεβαίωση των Μυ­στών του Αναχουάκ, των Ζαποτέκας ή Τολτέκας, στηρίζεται πάνω σε πολύ ισχυρές βάσεις. Με τι δικαίωμα θα τολμούσαμε εμείς να αναιρέ­σουμε την διδασκαλία των Αζτέκας προγόνων μας αφού προερχόμαστε από αυ­τούς. Ή μήπως πιστεύουμε ότι οι Ισπανοί ήταν πιο σοφοί από τους Αζτέκας προγόνους μας;

Ξέρουμε καλά πως όχι, διότι αυτοί ήρθαν να καταστρέψουν μία κουλτούρα, έκαιγαν στην δημόσια πλατεία όλο τον αρχαίο κώδικα, στε­ρού­σαν από τον κόσμο πλούσιους εσωτερικούς θησαυρούς. Ευτυχώς με­ρικοί κώδικες σωθήκανε και έχουν επιτρέψει στους Μεξικάνους ιστοριο­γράφους, στους μεγάλους ανθρωπολόγους να ανοικοδομούν ένα μέρος της αρχαίας ιστορίας.

Ο Τλαλοκάν, ο Παράδεισος είναι μία πραγματικότητα. Μας έχουνε πει ότι οι γυναίκες που πέθαναν στην γέννα, και αυτό βεβαιώθηκε με εμ­φα­τικό τρόπο σε περασμένους καιρούς, εισέρχονταν στον παράδεισο του Τλα­λόκ. Το άξιζαν γιατί είχαν δώσει την ζωή τους για την φύση, είχανε πεθάνει εκτελώντας αυτή την μεγάλη θυσία όπως το να είναι μητέρες, εί­χαν εκτελέ­σει την αποστολή τους. Η γυναίκα έχει γεννηθεί με άγιο προο­ρισμό. Πόσο μεγάλη είναι η ευτυχία που αισθάνεται η μητέρα που κρα­τάει το παιδί της στα χέρια της, που το ταΐζει από το στήθος της, που του προσφέρει την αγάπη της! Αυτή σε εκείνη την στιγμή κάνει τον ρόλο της Μεγάλης Μητέ­ρας Φύσης με όλα τα παιδιά της. Είναι αληθινά μία ιέρεια που αξίζει κάθε σεβασμό και μεγάλη ευλάβεια.

Είναι δια μέσου αυτής της δημιουργικής ενέργειας, που ρέει και πάλ­λεται σε όλη την φύση, που ρέει στα δέντρα, που εκδηλώνεται μέσω των δημιουργικών οργάνων των ψαριών, των αμφιβίων, των θηλαστικών και των πουλιών, που μπορούμε εμείς να μετατραπούμε ριζικά. Αν η γυ­ναίκα μάθει να μεταχειρίζεται αυτή την αξιοθαύμαστη ενέργεια, μπορεί να μετα­τρέπει το επίπεδο του Είναι της, να μετατραπεί σε κάτι διαφορε­τικό. Πρώτα απ’ όλα η γυναίκα πρέπει να γνωρίζει τα μυστήρια του σεξ. Ήδη πέρασαν οι καιροί που το σεξ εθεωρείτο αμαρτία, που το σεξ ήταν ταμπού. Μόνο γνωρίζοντας η γυναίκα τα μυστήρια του σεξ, μαθαίνοντας να οδηγεί την Δημιουργική Ενέργεια, μόνο έτσι θα μπορούσε να μετατρέ­πει τον εαυτό της και να μετατρέπει τον κόσμο.

Σε αυτή την συγκέντρωση πρέπει να μελετήσουμε σε βάθος αυτό το ζήτημα, το οποίο σχετίζεται ακριβώς με το υπερθετικό σεξουαλικό πρό­βλημα της εποχής. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως η μεταφυσική ή χημική συ­νουσία, για να μιλήσουμε σε μία γλώσσα που να μην σκανδαλίζει κα­μία από τις αδελφές που βρίσκονται εδώ, είναι το μυστήριο της ανθρώπι­νης με­τατροπής.

Δυστυχώς σήμερα ο άνδρας όχι μόνο έχει εκφυλιστεί, αλλά επίσης έχει αρχίσει τις εκφυλιστικές διαδικασίες και στο θηλυκό φύλο. Έβαλε την γυναίκα στον δρόμο της μοιχείας και της πορνείας, λόγοι αρκετοί για τους οποίους η γυναίκα είναι επιφυλακτική απέναντι στον άνδρα, λόγοι αρκετοί για να μελετάει η γυναίκα τα μυστήρια του σεξ. Και είναι έτσι και μόνο έτσι που μπορεί όχι μόνο να μετατρέπει τον εαυτό της αλλά να μετα­τρέπει και τον άνδρα.

Αναμφισβήτητα η μεταφυσική, η χημική συνουσία σχετίζεται με την Μεγάλη Παγκόσμια Συνουσία. Ξέρουμε καλά ότι το Αιώνιο Αρσενικό γο­νιμοποιεί το Αιώνιο Θηλυκό για να αναβλύζει η ζωή μέσα στο Σύμπαν, αυτό είναι αναμφίβολο. Αυτές οι δύο αρχές ανήκουν στο θεϊκό.

Πολύ δίκαια ο Σίμωνας ο μάγος έλεγε: «Υπάρχουν δύο σοβαροί από­γονοι: ο ένας έρχεται από τον ουρανό και είναι αρσενικός, ο άλλος ανεβαί­νει και είναι θηλυκός. Στην ένωση αυτοί οι δύο απόγονοι είναι το κλειδί της εξουσίας». Παρατηρήσετε το σημείο του Άγιου Σταυρού, δύο ξύλα σταυ­ρωμένα. Το ένα κάθετο συμβολίζει την Αρσενική Αρχή και το άλλο οριζό­ντιο αντιπροσωπεύει το θηλυκό φύλο. Στην διασταύρωση αυ­τών των δύο βρίσκεται «το Κλειδί της Λύτρωσης».

Σε μία αρχαία σχολή των Ελληνικών Μυστηρίων αναφερόταν μία αξιόλογη μυστικιστική πράξη, που μπορεί να μετατρέπει τον κόσμο και την ανθρωπότητα. Για να μην σας σκανδαλίσω πολύ, θα σας πω στα λατι­νικά το κλειδί: «Ινμίσιο μέμπρουμ βίριλις ιν βάτζιναμ φέμινε σίνε εχεκου­λάτιο σέ­μινις». Εν πάση περιπτώσει,στηνμύηση της διείσδυσης του κάθε­του «φά­λους» μέσα στο «κτέϊς φόρμαλ» βρίσκεται το κλειδί κάθε εξουσίας.

Δυστυχώς τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες το μόνο που έχουν κά­νει μέχρι τώρα είναι να εκμεταλλεύονται την διασταύρωση των δύο απογό­νων για την ζωική αναπαραγωγή. Έτσι όπως η γυναίκα είναι ικανή να φέρει στον κόσμο ένα παιδί και να του πει «να είναι» και θα είναι, έτσι όπως η γυναίκα είναι ικανή να δημιουργήσει ένα Ναπολέοντα μέσα στην κοιλιά της ή έναν Ιησού της Ναζαρέτ ή έναν Ερμή Τρισμέγιστο για να του πει μετά να «υπάρξει» και να υπάρχει στο φως του ήλιου, όπως και αυτές έτσι και κάθε μία από εσάς είναι ικανή για μία καταπληκτική αυτοδημιουργία. Μπορεί να δημιουργήσει τον εαυτό της, μπορεί να μετατραπεί σε κάτι διαφορετικό με βάση την Μεταφυσική και Χημική Συνουσία. Το σημαντικό θα ήταν να κα­ταλάβουν την διαδικασία των Παγκόσμιων Ενεργειών. Αναμφισβήτητα όταν ο άνδρας και η γυναίκα, Αδάμ-Εύα αγαπιούνται, όταν βρίσκονται ενωμένοι στην Χημική ή Μεταφυσική Συ­νουσία, σε αυτές τις στιγμές στις οποίες ο κάθετος «φάλους» διασταυρώ­νεται με το «κτέις φόρμαλ», υπάρ­χουν παγκόσμιες, αξιοθαύμαστες κοσμι­κές δυνάμεις. Αυτές τυλίγουν το ζευγάρι με ένα λαμπερό, φωτεινό, κατα­πληκτικό φως. Αυτές οι αξιοθαύμα­στες δυνάμεις που ήταν ικανές να δη­μιουργήσουν τον κόσμο, και να τον κάνουν να αναβλύσει μέσα από το «χάος» περικυκλώνουν το ζευγάρι, το τυλίγουν.

Σε αυτές τις στιγμές άνδρας και γυναίκα καλά ενωμένοι δημιουρ­γούν το Τέλειο Ανδρόγυνο, το Ελοχίμ, το ηγεμονικό πλάσμα.

tantra1

Πραγματικά άνδρας και γυναίκα ενωμένοι είναι ένα μοναδικό Είναι που έχει εξουσία πάνω στην ζωή και πάνω στον θάνατο, που μπορεί να κά­νει να αναβλύζει ένα καινούριο πλάσμα μέσα από το «χάος». Σε τέτοιες στιγ­μές αν γνώριζαν την καταπληκτική επιστήμη του Τρίτου Λόγου, θα πραγ­ματοποιούσανε θαύματα. Σε τέτοιες στιγμές πρέπει να συγκρατήσουμε την καταπληκτική αυτή δύναμη για να εξαγνιστούμε, για να μετατρα­πούμε, για να αναπτύξουμε σε μας άλλες ικανότητες του Είναι, για να κά­νουμε θαύ­ματα που δεν μπορούμε καν να υποψιαστούμε, μέχρι να μετα­τρεπόμαστε σε αληθινούς αγγέλους, σε Άρρητα όντα.

Η γυναίκα έχει το κλειδί της πρακτικής επιστήμης, αλλά πρέπει να το εκμεταλλευτεί και να ανοίξει την Κιβωτό όπου βρίσκεται ο θησαυρός της αγνής Σοφίας. Δυστυχώς τόσο η γυναίκα όσο και ο άνδρας χάνουν τις θεϊ­κές δυνάμεις όταν διαπράττουν το ασυγχώρητο λάθος να φτάνουνε σε αυτό που στην υψηλή Βιολογία και στην οργανική Παθολογία λέγεται «οργα­σμός» ή «σπασμός». Εάν η γυναίκα διδάξει τον άντρα σε εκείνες τις στιγμές την ανάγκη να είναι εγκρατής, αν αντί να φτάσουν μέχρι την τε­λική ανά­λωση του ζωικού πάθους, αν είχανε την τόλμη να χαλιναγωγή­σουν την ζω­ική ορμή για να αποφεύγουν αυτό που ονομάζεται «οργα­σμός», θα συγκρα­τούσαν αυτές τις μυστικιστικές δυνάμεις του Τρίτου Λόγου, του Μαχα­τσόαν, του ινδοστανικού Σίβα. Με τόσες λεπτές δυνά­μεις αυτή θα μπο­ρούσε να κάνει τον εαυτό της κάτι διαφορετικό, θα μετα­τρεπόταν σε νική­τρια. Θα περνούσε σε ένα καταπληκτικό επίπεδο του Εί­ναι, δεν θα ξανα-είχε ποτέ αθλιότητα ούτε πόνο, δεν θα υπήρχαν γι’ αυτήν οδύνες, θα άνθι­ζαν διαφορετικές ικανότητες σε όλο τον οργανισμό της, θα ήταν Τελείως διαφορετική. Μία τέτοια γυναίκα, μετατρεμμένη από τις ίδιες τις δημιουρ­γικές της ενέργειες, θα μπορούσε να μετατρέπει τον άν­δρα και τον κόσμο, διότι η γυναίκα έχει μία μοναδική εξουσία: να δη­μιουργεί πλάσματα μέσα στην μήτρα της. Ήδη έχει κάνει μεγάλους άν­δρες που ξεχώρισαν στην ιστορία: ένας Κρίσνα στο Ινδοστάν, ένας Βού­δας, ένας Ερμής Τρισμέγι­στος, ένας Ιησούς της Ναζαρέτ, ένας Φραγκί­σκος της Ασίζης, ένας Αντώ­νιος της Παδούας κ.λ.π. Πού δημιουργηθή­κανε; μήπως στον αέρα;

Άνθρωποι τόσο μεγαλοπρεπείς που έχουν αναβλύσει σε όλες τις επο­χές, από πού βγήκανε; Αυτοί που απελευθέρωσαν χώρες, ένας Μορέ­λος στην πατρίδα μας ή ένας Χιντάλγκο, ένας Ναπολέοντας στην Γαλλία (καλά, αν και αυτός δεν απελευθέρωσε τις χώρες παρά τις σκλάβωσε, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν ένας μεγάλος στρατηγός). Ένας Βολιβάρ εκεί στις χώρες της νότιας Αμερικής. Από πού βγήκανε; Ποια είναι η καταγωγή τους; Πολύ αρσενικοί, πολύ έξυπνοι, πολύ μεγαλοφυείς, αλλά βγήκανε από μια θηλυκή κοιλιά. Ήταν γυναίκα αυτή που τους σχημάτισε στην κοι­λιά της, αυτή που τους έδωσε την ζωή, αυτή που τους έδωσε την ύπαρξη.

Ο ίδιος ο υπεράνθρωπος του Νίτσε δεν μπορεί να βγει από κανένα άλλο μέρος παρά από την κοιλιά της γυναίκας, γι’ αυτό και οι σοφές γυ­ναί­κες απευθύνονταν στον Ιησού της Ναζαρέτ και του έλεγαν: «Ευλογη­μένη η κοιλιά που σε γέννησε και το στήθος που σε θήλασε».

Έτσι λοιπόν οι άνδρες δεν έχουμε λόγο να καμαρώνουμε διότι ακόμη και αν είχαμε πού σοφία και πολυμάθεια ή ακόμη και αν είχαμε αποκτήσει διανοητική ικανότητα, μια γυναίκα μας σχημάτισε στην κοιλιά της, μας έδωσε την ύπαρξη.

Έτσι λοιπόν να δούμε ότι η γυναίκα μπορεί να μετατρέπει τον κό­σμο αν έτσι το θέλει. Μέχρι και η ίδια η βιολογία του αρσενικού μπορεί να ελέγχεται από την γυναίκα, και πράγματι η γυναίκα ελέγχει τις βιολο­γικές δραστηριότητες του άνδρα. Η γυναίκα έχει αυτήν την εξουσία, αυτή την καταπληκτική εξουσία, το μόνο που πρέπει να κάνει είναι να συγκρα­τεί αυτή την αξιοθαύμαστη ενέργεια του Τρίτου Λόγου, να μην την αφή­νει να φεύγει, να μην επιτρέπει να λιώσει μέσα στα παγκόσμια ρεύματα. Γι’ αυτό η παντρεμένη γυναίκα στην χημική και μεταφυσική Συνουσία πρέπει να αναλαμβάνει μια οικοδομητική, ουσιαστική και αξιόλογη στάση. Πραγμα­τικά η Ιεροσύνη της Αγάπης προέρχεται από τα πιο αρ­χαϊκά χρόνια. Ας θυ­μηθούμε στην Ελλάδα τις ιέρειες της Αγάπης τις εταί­ρες. Αυτές ήταν ιερές στην πιο πλήρη έννοια της λέξης, γιατί ξέρανε να προμηθεύουν αυτό που λέγεται Αγάπη, στους άνδρες που ήξεραν να απευθύνονται σε αυτές. Ας θυμηθούμε εκεί στην γη της Ιαπωνίας τις Νί­πονες ιέρειες, αυτές ήξεραν να προμηθεύουν αυτό που λέγεται Αγάπη.

Δυστυχώς οι άνθρωποι της σύγχρονης εποχής έχουν χάσει την αλη­θινή αίσθηση της Αγάπης. Οι σύγχρονες γυναίκες πρέπει να γυρίσουν στην αρχαία Σοφία, να αρχίσουν να εκπαιδεύουν τον άνδρα. Το σεξ είναι ιερό εκατό τοις εκατό, αυτές πρέπει να διδάξουν στον άνδρα την ευλά­βεια, την αγάπη και τον σεβασμό προς το σεξ. Εάν η γυναίκα δρα έτσι θα μπορεί να μετατρέπει τον κόσμο με οριστικό τρόπο. Το μυστικό συνίστα­ται στο να συγκρατήσει αυτή την καταπληκτική ενέργεια.

Πρέπει να αποφεύγει τον σπασμό ή τον βιολογικό ή φυσιολογικό ορ­γα­σμό, όπως λέγεται στην ιατρική και βιολογία. Έτσι θα μετατραπεί και θα εξαγνιστεί, έτσι θα προκύψουν σε αυτή καινούριες αισθήσεις της υπε­ραι­σθησιακής αντίληψης που θα της δώσουν είσοδο σε μία άγνωστη διά­σταση. Έτσι η γυναίκα θα αρχίσει να αποκτά μία καινούρια εξυπνάδα που θα της επιτρέψει να προσανατολίζει σοφά τα παιδιά της.

Δεν πρέπει να ξεχνάτε εσείς ότι η γυναίκα πρέπει να είναι μητέρα και επιπλέον εκπαιδεύτρια των δικών της παιδιών. Έχει κληθεί να εκπαι­δεύσει τα παιδιά της.

Ωραία, η αντίληψή μου είναι ότι η μητέρα είναι καλεσμένη να δίνει στα παιδιά της την πρώτη εκπαίδευση, με κανένα τρόπο δεν μου φαίνεται σωστό να έχει οριστεί το νηπιαγωγείο να δίνει την πρώτη βάση της μόρ­φω­σης στο πλάσμα που γεννήθηκε. Σκέπτομαι πως η μητέρα έχει κληθεί για αυτό, για να τελειώσει, να σχηματίσει τον καρπό των σπλάχνων της. Αργό­τερα θα μπορούσε αυτό να πάει στις ανώτερες σχολές, αλλά τον βα­σικό προσανατολισμό πρέπει να τον αρχίσει στο σπίτι. Η μητέρα είναι ο άγγελος του σπιτιού, η Μητέρα του Σπιτιού, αυτή που πρέπει να εκπαι­δεύει τα παι­διά της. Σήμερα όλο αυτό έχει χαθεί. Στα αρχαία χρόνια, στην Ατλαντίδα και την Λεμουρία, οι μητέρες εκπαίδευαν τα παιδιά τους μέσα στο σπίτι και τα διαμόρφωναν.

Σε αυτά τα παρακμασμένα χρόνια που βρισκόμαστε τώρα εξ αιτίας του εκφυλισμού του άνδρα, η γυναίκα έχει χάσει πολλές από τις όμορφες ικανότητές της. Ο άνδρας έχει δημιουργήσει έναν ψεύτικο πολιτισμό, μια παράλογη μηχανική ζωή. Έχει διαπράξει επίσης το έγκλημα να βγάλει την γυναίκα από το σπίτι της. Τώρα η γυναίκα για να μπορέσει να επιζήσει μέσα σε αυτό το παράλογο χάος του 20ου αιώνα, δεν της μένει άλλη λύση παρά να εκτοπίζει τον άνδρα στο γραφείο, στην βιομηχανία, στην τρά­πεζα, στο εμπόριο, στα συνεργεία, στην επιστήμη κ.λ.π. Ο υπερσύγχρονος άνδρας είναι τόσο εκφυλισμένος που δεν είναι ικανός να στηρίξει ούτε το δικό του σπίτι, λόγος αρκετός για τον οποίο η γυναίκα δεν έχει άλλη λύση παρά να ριχτεί στην μάχη. Ας δούμε τις ΗΠΑ όπου οι γυναίκες βρίσκο­νται στα συ­νεργεία, στις συγκεντρώσεις, την αεροπορία, τον στρατό κ.λ.π.

Μια φυλή μη εκφυλισμένη, μία φυλή ας πούμε φιλοπρόοδη, είναι διαφορετική. Σε μία φιλοπρόοδη φυλή, η γυναίκα είναι ο άγγελος του σπι­τιού, η ιέρεια, η θεμελιακή βάση πάνω στην οποία στηριζότανε στους αρ­χαίους καιρούς όχι η πατριαρχία, αλλά η μητριαρχία. Η γυναίκα τώρα πρέ­πει να επιστρέψει στο σπίτι. Αυτό δεν είναι δυνατόν αν η γυναίκα δεν ανα­γεννήσει τον άνδρα, που ήδη δεν είναι ικανός να συντηρεί την γυναίκα μέσα στο σπίτι.

Η Θεά Εστία

Θα φτάσει η ημέρα που θα γεννηθεί στον κόσμο ένας καινούριος πο­λιτισμός. Όταν θα γίνει αυτό η γυναίκα θα γίνει η ιέρεια του σπιτιού της. Ο αναγεννημένος άνδρας θα πάει στην εξοχή, προς το βουνό, να ορ­γώνει την γη με τον ιδρώτα του προσώπου του, για να δίνει να φάνε η γυ­ναίκα του και τα παιδιά του όπως το ορίζουν οι Ιερές Γραφές. Σήμερα προκαλεί πόνο να το λέμε, αλλά είναι τόσο μεγάλος ο εκφυλισμός της εποχής που πολλές γυ­ναίκες πρέπει να δουλεύουν για να συντηρούν τον άνδρα τους. Βλέποντας όλα αυτά τα πράγματα, σχετικά με τόσο σημα­ντικά ζητήματα μα τόσο λε­πτά στην έκφρασή τους, βλέπω την επείγουσα και μη αναβλητέα ανάγκη να διδάξω στις γυναίκες τα μυστήρια του σεξ. Πρώτα απ’ όλα πρέπει αυτές να απελευθερωθούν από τόσους παράλογους δεσμούς, πρέπει να δούνε τις με­λέτες του σεξ από μια καινούρια άποψη, να μην συνεχίζουν να θεωρούν την σεξολογία σαν ταμπού, αμαρτία, ντροπή ή προσποίηση κ.λ.π.

Εάν η γυναίκα πρέπει να αναγεννά τον άνδρα πρέπει να αντιμετω­πί­ζει κατευθείαν τα μυστήρια του σεξ, πρέπει να διδάξει τον άνδρα αυτά τα μυστήρια. Δυστυχώς το φτωχό διανοητικό ζώο το λανθασμένα ονομαζό­μενο άνδρας, ούτε καν ξέρει να σέβεται την γυναίκα, μοιχεύει σαν ζώο, πορνεύει αδιάκοπα, κακοξοδεύει τα λεφτά που έχει για το σπίτι στο μπαρ, στις χαρτοπαικτικές λέσχες κ.λ.π. αναμφισβήτητα η ωμή πραγματικότητα των γεγονότων είναι τόση, που η γυναίκα έχει επικληθεί να αναλάβει ένα καινούριο ρόλο. Είναι ανάγκη να μετατρέπεται δια μέσου της δημιουργικής ενέργειας και να διδάξει στον άνδρα τον δρόμο της αναγέννησης. Αλλά αυτό δεν θα ήταν δυνατόν αν αυτή δεν είχε ένα ανώτερο ηλεκτρικό ή ηλε­κτροσεξουαλικό δυναμικό που να της επιτρέπει να πραγματοποιεί αυτή την καταπληκτική εργασία. Ενώ η γυναίκα συνεχίζει να φτάνει στον φυσιολο­γικό σπασμό ή οργασμό κατά την χημική ή μεταφυσική συνουσία, δεν θα έχει την ηλεκτρική δύναμη για να μπορεί να πείθει τον άνδρα. Όταν πρόκει­ται να πείσουμε τον άλλο, να τον αναγεννήσουμε, να του δείξουμε τον δρόμο της σωτηρίας χρειάζεται να έχουμε κάποια εξουσία. Και δεν είναι δυνατόν να έχει καμία εξουσία η γυναίκα ενώ ξεφορτώνεται ηλεκτρικά.

Η γυναίκα χρειάζεται να αποταμιεύει τις δικές της δημιουργικές ενέργειες, μόνο έτσι θα μπορεί να αυξάνει το ηλεκτρικό δυναμικό της ώστε να ζητάει αρκετή δύναμη ή εξουσία, που να της επιτρέπει να μετατρέπει τον άντρα, να τον βγάλει από τα μπαρ, να του διδάξει τον δρόμο της υπευθυνό­τητας, να του δείχνει τον δρόμο της αναγέννησης.

Σήμερα σε αυτές τις κυρίες που με ακούνε θέλω να πω με εμφατικό τρόπο ότι σε αυτή την πατριαρχική έδρα των Εσωτερικών Γνωστικών Σπουδών δουλεύουμε για την ανθρώπινη αναγέννηση. Όλες οι κυρίες είναι καλεσμένες στις σπουδές μας, είναι καλεσμένες με σκοπό να δουλεύουν για ένα καλύτερο κόσμο. Αξίζει πολύ τον κόπο να αναθεωρήσουμε όχι μόνο τα βιολογικά ζητήματα, αλλά και τα ψυχικά που σχετίζονται με την γυναίκα, με τον άντρα, με το σπίτι. Η γυναίκα πρέπει να γίνει λίγο πιο ώριμη από την ψυχολογική σκοπιά. Πολλές κυρίες π.χ. προσπαθούν να παντρευτούν και αργότερα αποτυγχάνουν. Η γυναίκα πρέπει να ξέρει ποιος είναι ο άντρας που θα διαλέξει, γιατί αυτό είναι βασικό για την υπόλοιπη ύπαρξή της.

Μία οποιαδήποτε μέρα, δεν έχει σημασία ποια, έφτασα σε μία τρά­πεζα (χρειαζόταν να αλλάξω μερικά τσεκ). Η ταμίας πολύ επιμελής με εξυ­πηρέτησε, αλλά πόσο μεγάλο πόνο αισθάνθηκα έτσι που με κοιτούσε πάνω κάτω, τόσο λεπτομερώς, μελετώντας την απλή φυσική εμφάνιση. Γύρισα μια δεύτερη φορά και βρήκα την ίδια επανάληψη. Μία Τρίτη, την ίδια επα­νάληψη και μια παράξενη κοκεταρία. Αλλά τι κοιτούσε σε μένα; μήπως τις ψυχολογικές καταστάσεις μου; το ψυχικό ή πνευματικό μέρος μου; Τίποτε από αυτά, ήτανε απλή κοκεταρία. Επρόκειτο να δει την εμφάνιση ενός προ­σώπου, ένα αρσενικό ανθρώπινο σώμα με τον σκοπό να το διαλέξει αργό­τερα σαν πιθανό σύζυγο ή τουλάχιστον σαν επίδοξο. Όλο αυτό είναι παρά­λογο εκατό τοις εκατό. Δεν μπόρεσα παρά να αισθανθώ ένα μεγάλο πόνο.

Μερικές κυρίες που ποθούν να έχουν σύζυγο, απασχολούνται με το να βλέπουνε το πρόσωπό του, το μέγεθος του σώματός του, ψηλός ή κο­ντός, χοντρός ή λεπτός, αν είναι ευπαρουσίαστος ή αν είναι όμορφος ή απλώς αν είναι άσκημος ή φρικτός, αλλά καθόλου, εντελώς καθόλου δεν τους ενδιαφέρει το ψυχολογικό ζήτημα. Αλλά αυτό είναι τόσο παράλογο, είναι σαν να βλέπουμε ένα έπιπλο, αν είναι όμορφο ή άσχημο, αν χρησι­μεύει για την κουζίνα ή για την σάλα. Ο γάμος είναι το μεγαλύτερο που υπάρχει στην γη. Θα σας πω ότι υπάρχουν τρεις σημαντικές στιγμές στην ζωή, τρία καταπληκτικά συμβάντα: δεν είναι παρά η γέννηση, ο γάμος και ο θάνατος. Να τα τρία πιο καταπληκτικά συμβάντα. Η γυναίκα πρέπει να προσέχει να μην διαλέγει τον άντρα από απλή εμφάνιση ή από επιθυμία να παντρευτεί για να μην μένει ελεύθερη, διότι αυτό είναι παράλογο. Να θέλει μια γυναίκα να κάνει από έναν άνδρα ας πούμε το ιδεώδες της, χωρίς αλη­θινά να το αισθάνεται ψυχολογικά, είναι κάτι άτοπο. Οι ελεύθερες κυρίες αφοσιώνονται πολύ ειδικά στο τεχνητό, στην μορφή ή στην οικονομική με­γαλοπρέπεια αυτού ή εκείνου του άνδρα, για να κερδίσουν την προσοχή του με κάποιο τρόπο, να γίνουν συμπαθητικές μπροστά του, να γνωρίζουν τις διάφορες απόψεις του για να προετοιμάζονται τεχνητά στον τρόπο ζωής του και αργά ή γρήγορα να αποτύχουν.

Αυτός δεν είναι ο δρόμος της ευτυχίας του γάμου. Στην πραγματική αγάπη υπάρχει απόλυτος αυθορμητισμός. Δεν υπάρχουνε τεχνάσματα κανε­νός είδους, αμέσως αναγνωρίζεται στην γυναίκα το Δημιουργικό Είναι, δεν χρειάζονται περιττά λόγια, ούτε μάχες για να προσαρμόζεται στον τρόπο που αυτός σκέφτεται. Στην πραγματική αγάπη η γυναίκα ξέρει αν ο άνδρας της ανήκει ή όχι, αν είναι δικός της ή όχι.

Σαμαέλ και Λιτελάντες

 

Α.Δ. Samael Aun Weor

 

 

 

 

 

Διαβάστε επίσης το βιβλίο  Θηλυκά Αινίγματα του Δάσκαλου Lakhsmi


Διαβάστε επίσης το βιβλίο  Άγιος προορισμός του Δάσκαλου Samael

 

 

Roser

 

 


 
MultiTrans